REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny od 07.12.2018 r.)

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób umieszczania ogłoszeń na stronie internetowej www.LublinWynajem.pl prowadzonej przez Agencję Nieruchomości POSESJA w Lublinie.


§ 1 Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Najemca- osoba, która za pewną miesięczną kwotę płaconą wynajmującemu mieszka w mieszkaniu przez okres określony w umowie wynajmu.

Nieruchomość- to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot

Ogłoszenie – to krótka , forma wypowiedzi w której autor ogłasza coś odbiorcy. W ogłoszeniu treść powinna być maksymalnie streszczona, przy czym zawarte powinny być wszelkie niezbędne informacje. Na naszej stronie internetowej przyjmujemy ogłoszenia dotyczące tylko nieruchomości.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sprzedawca - oznacza Agencję Nieruchomości POSESJA Artur Bogaj , ul. Bursaki 16, 20-150 Lublin, NIP: 9461701917, REGON: 060530116

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – umowa cywilnoprawna, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego.

Usługa dodatkowa -usługa odpłatna, świadczona na rzecz Klienta, np. wyróżnienie ogłoszenia

Wynajmujący -. to osoba, która jest najczęściej właścicielem mieszkania i czerpie zyski z jego wynajmu


§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

W celu dodania ogłoszenia na naszej stronie, konieczne jest zapoznanie się z regulaminem sklepu, wniesienia opłaty za ogłoszenia.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.


§ 3 Rejestracja

W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.


§ 4 Publikacja ogłoszeń

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

Klient może dodawać swoje ogłoszenia, które zostaną opublikowane po dokonaniu wpłaty. Ogłoszenia powinny dotyczyć wyłącznie nieruchomości, zawierać istotne informacje dla zainteresowanego. W ogłoszeniu muszą się znaleźć takie informacje jak:

1. kto ogłasza?

2. co ogłasza?

3. adres, gdzie znajduje się dana nieruchomość

4. krótka charakterystyka nieruchomości.

5. cena najmu/ sprzedaży, ( w tym uwzględnienie czy w daną cenę wchodzą opłaty licznikowe, czynsz administracyjny).

6. jak można się z osobą dającą ogłoszenie skontaktować?

7. w jakich godzinach można się skontaktować z osobą dającą ogłoszenie?

§ 5 Płatności

Płatności dokonywane są za pomocą systemu PayU.

§ 6 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

§ 7 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

.

W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 8 Postanowienia końcowe

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

Regulamin grupy Wynajmę/Szukam mieszkania Lublin

§1 Założyciel grupy:

 1. Założyciel grupy jest jednocześnie Administratorem danych osobowych.

 2. Administratorem grupy jest Agencja Nieruchomości POSESJA Artur Bogaj ul. Bursaki 16, 20-150 Lublin, REGON 060530116.

 3. Zapewnia przestrzeganie prawa użytkowników do prywatności.

 4. Jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, poprzez dodawanie nowych członków oraz akceptowanie opłaconych postów zgodnych z przeznaczeniem grupy.

 5. Jest zobowiązany do kontrolowania porządku w grupie i pilnowania jego przestrzegania.

 6. Ma prawo usuwać posty zamieszczane przez członków grupy niezgodne z przeznaczeniem grupy.

 7. Ma prawo odmówić dostępu do grupy wybranych użytkowników bez podania przyczyny.

 8. Ma prawo usuwać z grupy dowolnie wybranych członków bez podania przyczyny.

 9. Ma prawo zablokować użytkownikowi postępującego niezgodnie z regulaminem dostęp do grupy.

 10. Jest zobowiązany do publikowania postów po otrzymaniu ustalonej opłaty, a także pokwitowania otrzymanej kwoty w postaci faktury.

 11. Zobowiązany jest do przesłania faktury drogą elektroniczną użytkownikowi, który dokonał wpłaty.

 12. Zobowiązany jest do podania ostatecznej ceny za publikację postów, bez żadnych ukrytych kosztów.

§2 Członek grupy:

  1. Ma prawo dostępu do grupy.

  2. Zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem grupy.

  3. Ma prawo dodawania postów po opłaceniu opłaty w wysokości 5 zł ( słownie: pięć złotych) za każdy dodany post na wskazany numer konta: 33 2530 0008 2052 1013 2046 0001.

  4. Po dokonaniu wpłaty zobowiązany jest podać Administratorom grupy swój adres e-mail, na który zostanie przesłana faktura.

  5. Zobowiązany jest o zachowanie kultury osobistej, szanowanie innych użytkowników. Wszelkie komentarze/posty obrażające kogokolwiek, zawierające wulgaryzmy zostaną usunięte i zgłoszone. Jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiegokolwiek nękania w tym znieważających komentarzy oraz postów dotyczących rasy, religii, kultury, orientacji seksualnej, płci lub tożsamości,

  6. Ma prawo dodawania komentarzy w zakresie zgodnym z przeznaczeniem grupy.

  7. Ma prawo do przeglądania postów i aktywnego uczestnictwa jako członek grupy.

  8. Jest zobowiązany powstrzymać się od dodawania postów oraz komentarzy w zakresie autopromocji oraz spamu.

  9. Wszelkie uwagi/zapytania dotyczące grupy prosimy kierować do Administratora grupy w wiadomości prywatnej.

  10. Członkostwo w grupie Wynajmę/Szukam mieszkania Lublin jest fakultatywne. Jeżeli, użytkownik nie zgadza się z polityką grupy, proszony jest o jej opuszczenie.