Polityka prywatności

Agencja Nieruchomości POSESJA szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informację.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane na stronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczące ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zakres danych

Na potrzeby świadczenia usług na stronie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, nr telefonu, kraj pochodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer konta bankowego, numer identyfikacji podatkowej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
Agencja Nieruchomości POSESJA
ul. Bursaki 16
20-150 Lublin
Regon 060530116

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Agencję Nieruchomości POSESJA za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Agencja Nieruchomości POSESJA może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług.Udostępnianie danych osobowych

Administrator nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników strony osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.